Saturday, October 3, 2015

یاد قلبت باشد؛ یک نفر هست که این جا


یاد قلبت باشد؛ یک نفر هست که این جا...
بین آدم هایی، که همه سرد و غریبند با تو....
تک و تنها، به تو می اندیشد!
و کمی،
دلش از دوری تو دلگیر است....
مهربانم، ای خوب!
یاد قلبت باشد؛ یک نفر هست که چشمش ،...
به رهت دوخته بر در مانده...
و شب و روز دعایش اینست؛...
زیر این سقف بلند،  هر کجایی هستی، به سلامت باشی...
و دلت همواره، محو شادی  و تبسم باشد

No comments:

Post a Comment