Saturday, October 3, 2015

بــــاز هــــم چشـــــمان مــــن رنــــگ بـــــــی خوابـــــــــی شـــــدهبــــاز هــــم چشـــــمان مــــن رنــــگ بـــــــی خوابـــــــــی شـــــده
بـــــاز قلبـــــــم شــــــعله ی عشـــــــــــق و بــــــی تابــــــی شـــده

بـاز مــی خـوانــــم که مــن خســته ام از ایــن هـــــمه دلــــبسـتــگی
خـستـــه ام از زنـــدگـــی خســــته ام از ایـــن ســکــوت و بنـــدگــــی 

بــاز بیــزارم مـن از تـکــرار شـب مـــی پــــرم آهــسته از دیــوار شـــب
مــی زنــم فریــاد و دســـتم در هـــوا مانـــده قلبــــــم زنــده در آوار شــب

شــــب شـروع بـی امــان گریــه هاسـت روز آغـاز دروغ خـنده هـاسـت
روز و شب اما چه فرقی میکند؟ آخر هر خــنده وقتی اشکی پابه پاســـت

باز نفرین بر دروغ خنده های بـی فروغ خنـده های پر فریـب و پـردروغ
خــنده هایــــی از ســــر دیوانگـــی یا دروغیـــن مستـــی و دــدادگـــی

باز بــاران دروغ می چــــکد از آســــــمان نغــــمه مـــی خــــواند بـه مــــن
مــــــاه و خـــورشــــیدی دروغ بـــــاز مـــــــــی تــــــابــــد بــــــه مــــــــــن

No comments:

Post a Comment