Saturday, October 3, 2015

شمع به پروانه گفت ای عاشق بیچاره فراموش شوی


شمع به پروانه گفت ای عاشق بیچاره فراموش شوی
 سوخت پروانه ولی خوب جوابش را داد طولی نکشد تو نیز خاموش شوی

شمع اگر پروانه را سوزاند خیر از خود ندید
 آه عاشق زود گیرد دامن معشوق را

ای دوستان بیوفا رسم عاشق کشی رااز شمع بیاموزید
 اگر پروانه را سوزاند خود نیز تا دم مرگ گریست

شمع پروانه را سوزاند خود نیز تنها شد
 از غم هجرش زره زره آب شد

در روز جزا که گیرد دامن پروانه را او خود عاشق بودو به یکباره سوخت ندانست غم هجرش با  دل شمع چه کرد

پروانه بی گنه سوخت ، شمع از فکر گنه خود را سوزاند

شمع خود را سوزاند تا به وصال یار رسد
 که دانست که سوختن پروانه اشتباهی بیش نبود؟

اگر در آن دنیا روزی شمع به پروانه رسد دوباره او را خواهد سوزاند و این تقدیر است

No comments:

Post a Comment