Saturday, October 3, 2015

دیشب از دلتنگیت بغضی گلویم را شکست


دیشب از دلتنگیت بغضی گلویم را شکست

گریه ای شد بر فراز آرزوهایم نشست
 

من نگاهت را کشیدم روی تاریخ غزل
 

تا بماند یادی از روزی که بر قلبم نشست...

No comments:

Post a Comment